CRM  หรือชื่อเต็มว่า Customer Relationship Management  หมายถึงการบริหารความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัทหรือธุรกิจแขนงต่างๆ กับลูกค้า ซึ่งในยุคนี้ในการทำธุรกิจ บริษัทต่างๆให้ความสนใจ ในเรื่องนี้มาก และมีการพัฒนาเป็นระบบการบริหารงานในอีกแขนงหนึ่งรวมถึงมีโปรแกรมสำหรับการบริหาร ความสัมพันธ์ เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงยังมีการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้า แต่ละรายจัดอันดับความสำคัญในเรื่องต่างๆ เพื่อทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดและเลือกใช้บริการกับบริษัทนั้นๆในระยะยาว

[…]