เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลสำคัญขององค์กรธุรกิจ โดยให้ความสำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้

 

  • มุมมองการวิเคราะห์ที่สำคัญในการบริหาร การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  • ความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในองค์กร อย่างเป็นระบบ
  • ความถูกต้องของข้อมูลที่ต้องใช้ในการตัดสินใจ
PAIN
GAIN

ข้อมูลที่ได้รับไม่ทันการณ์

เวลาที่เสียไป และเวลาที่ต้องรอ  การจัดเตรียมรายงาน ใช้เวลานาน เพราะต้องรวบรวมข้อมูลหลายแหล่ง ต้องผ่านหลายขั้นตอนในการจัดทำ ค่าเฉลี่ยในการจัดทำอยู่ที่ 3-5 วัน หรือบางที่อาจต้องใช้เวลามากกว่า 1 สัปดาห์ เมื่อได้ข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ย่อมสูญเสียโอกาสในการแข่งขัน โลกยุคปัจจุบันแข่งกันที่ “ความเร็ว (Speed)”

ความรวดเร็ว

 ด้วยการจัดการแบบเป็นระบบ และการเรียกใช้ข้อมูลแบบอัตโนมัติ จึงทำให้ท่านเข้าถึงข้อมูลได้เร็วขึ้น

การตัดสินใจผิดพลาด

ข้อมูลที่ได้รับมาใช้วิเคราะห์ผิด เนื่องจากผ่านขั้นตอนหลากหลาย และเป็นการทำแบบ Manual จึงมีโอกาสที่เกิด Human Error ได้ง่าย หากข้อมูลที่ได้รับผิด การตัดสินใจแก้ปัญหาก็จะผิดพลาดตามไปด้วย ซึ่งในบางครั้งความเสียหายอาจประเมินมูลค่าไม่ได้

ความถูกต้อง

เนื่องจากเป็นการจัดการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ จึงสามารถตัดปัญหา Human Error ได้ 100%

ข้อมูลเข้าใจยาก

ข้อมูลที่ใช้ยังเป็นรูปแบบตัวอักษร ที่ต้องใช้การอ่านทำความเข้าใจ โดยเฉพาะถ้าต้องมีการเปรียบเทียบ ถ้าอ่านผิดอาจทำให้การตัดสินใจผิดพลาดได้

ไม่สะดวกในการเรียกดู

โดยส่วนใหญ่ข้อมูลที่จัดทำจะเป็น Excel หรือ PDF การเข้าถึงข้อมูลต้องมีอุปกรณ์ที่มีขนาดใหญ่เช่น เครื่อง PC หรือ Notebook

 

เข้าใจง่าย

การแสดงผลในแบบ Visualization คือการนำเสนอด้วยภาพแทนตัวอักษร จึงทำให้ทุกคนในองค์กร รวมถึงพนักงานใหม่ สามารถเรียนรู้ได้รวดเร็วขึ้น และสามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมแก่องค์กร (จากผลการวิจัยมนุษย์ส่วนใหญ่สามารถเข้าใจ จดจำ ภาพได้ดีกว่าตัวอักษร)

เรียกดูได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์

เนื่องจากเป็นเทคโนโลยี Cloud และการพัฒนาในรูปแบบ Web Application ที่รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ จึงทำให้สามารถเรียกดูได้ตลอด 24 ชม. แบบไร้ขีดจำกัด

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

ยังมีอีกไม่น้อยที่ยังต้องพิมพ์เป็นกระดาษรายงานเพื่อส่งให้ทุกคนในองค์กร ซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายทั้ง ค่าเครื่องพิมพ์ ค่าหมึกพิมพ์ ค่ากระดาษ

 

ลดค่าใช้จ่ายระยะยาว และภาพลักษณ์องค์กรสมัยใหม่

ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดพิมพ์รายงานทันที และยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน ที่องค์กรสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการลดใช้กระดาษ (Paper Less)