ระยะเวลาโครงการ:

วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

ทุนสนับสนุนการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการดิจิทัลสูงสุดจำนวน 10,000 บาท เพื่อดำเนินงานในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่

เศรษฐกิจพิเศษ EEC โดยมีผู้ประกอบการดิจิทัลที่ได้รับการขึ้นทะเบียน จำนวน 36 ราย

คลิ๊กที่นี้